Kurikulum Pendidikan Islam
Home ] Tingkatan 4 ] Tingkatan 5 ] Capaian Muslim ] Education SPM ] Education On line in Malaysia ]

 

Kurikulum Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran wajib bagi semua peringkat persekolahan. Langkah ini selaras dengan pernyataan bahawa Islam adalah Agama Persekutuan dalam Perlembagaan Malaysia.

Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) merupakan kesinambungan daripada program Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). KBSR menekankan kemahiran membaca al-Quran, Asas 'Ulum Syar'iyah dan Asas Akhlak Islamiyah sebagai fardu 'ain kepada setiap individu. Dalam KBSM pula, para pelajar ditingkatkan lagi pengetahuan dan penghayatan mereka dalam bidang Tilawah al-Quran, 'Ulum Syari'yah dan Akhlak Islamiyah.

Pendidikan Islam KBSM akan memberikan penekanan dan tumpuan yang sepenuhnya kepada aspek pengukuhan aqidah Islamiah, pemahaman dan amalan ibadah dalam kehidupan harian serta asuhan budi pekerti dan akhlak yang mulia.

Menyedari akan hakikat bahawa Islam itu merangkumi keseluruhan cara hidup harian seorang muslim, maka Pendidikan Islam menekankan aspek amalan dan penghayatan.

Penghayatan fardu 'ain yang dipupuk pada peringkat sekolah rendah diperkukuh dan dipertingkatkan lagi pada peringkat sekolah menengah. Pelajar akan mengamalkan kewajipan ini sebagai tuntutan asasi dan benteng yang padu bagi menangani arus globalisasi dalam kehidupan seharian.

Bagi memastikan lagi keberkesana program Pendidikan Islam sekolah menengah ini, orientasi pengajaran dan pembelajarannya hendaklah sentiasa dikaitkan dengan pelbagai aspek amalan dalam kehidupan harian. Nilai-nilai daripada mata pelajaran lain seperti Sains, Geografi, Sejarah dan Matematik juga perlulah ditentaskan supaya wujud kesepadua daripada berbagai-bagai ilmu yang diperolehi di sekolah menengah. Melalui pendekatan ini, cita-cita hendakl melahirkan insan harmonis, seimbang dan bertaqwa akan tercapai.

 

KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM

PENDAHULUAN / FALSAFAH / MATLAMAT / OBJEKTIF / STRUKTUR ORGANISASI ISI KANDUNGAN

 

TINGKATAN 1 / TINGKATAN 2 / TINGKATAN 3 / TINGKATAN 4 / TINGKATAN 5 / NILAI MURNI


PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran wajib bagi semua peringkat persekolahan. Langkah ini selaras dengan pernyataan bahawa Islam adalah Agama Persekutuan dalam Perlembagaan Malaysia.

Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) merupakan kesinambungan daripada program Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). KBSR menekankan kemahiran membaca al-Quran, Asas 'Ulum Syar'iyah dan Asas Akhlak Islamiyah sebagai fardu 'ain kepada setiap individu. Dalam KBSM pula, para pelajar ditingkatkan lagi pengetahuan dan penghayatan mereka dalam bidang Tilawah al-Quran, 'Ulum Syari'yah dan Akhlak Islamiyah.

Pendidikan Islam KBSM akan memberikan penekanan dan tumupuan yang sepenuhnya kepada aspek pengukuhan aqidah Islamiah, pemahaman dan amalan ibadah dalam kehidupan harian serta asuhan budi pekerti dan akhlak yang mulia.

Menyedari akan hakikat bahawa Islam itu merangkumi keseluruhan cara hidup harian seorang muslim, maka Pendidikan Islam menekankan aspek amalan dan penghayatan.

Penghayatan fardu 'ain yang dipupuk pada peringkat sekolah rendah diperkukuh dan dipertingkatkan lagi pada peringkat sekolah menengah. Pelajar akan mengamalkan kewajipan ini sebagai tuntutan asasi dan benteng yang padu bagi menangani arus globalisasi dalam kehidupan seharian.

Bagi memastikan lagi keberkesana program Pendidikan Islam sekolah menengah ini, orientasi pengajaran dan pembelajarannya hendaklah sentiasa dikaitkan dengan pelbagai aspek amalan dalam kehidupan harian. Nilai-nilai daripada mata pelajaran lain seperti Sains, Geografi, Sejarah dan Matematik juga perlulah ditentaskan supaya wujud kesepadua daripada berbagai-bagai ilmu yang diperolehi di sekolah menengah. Melalui pendekatan ini, cita-cita hendakl melahirkan insan harmonis, seimbang dan bertaqwa akan tercapai.

ATAS


FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

ATAS


MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

Matlamat Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal salih dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah ke arah menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa.

ATAS


OBJEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Setelah mempelajari Pendidikan Islam Kurikulum bersepadu sekolah menengah pelajar dapat:

         i.            memperkukuhkan kemahiran membaca, memahami, menghafaz dan menghayati al-Quran yang diperolehi pada peringkat sekolah rendah;

       ii.            memperkukuh dan mempertingkatkan amalan ibadat solat dan ibadat-ibadat lain yang diperolehi pada peringkat sekolah rendah;

     iii.            membaca, memahami dan menghayati kandungan al-Quran serta menghafaz ayat-ayat yang ada kaitan dengan amalan dalam kehidupan harian;

    iv.            memahami dan menghayati kandungan hadis-hadis Rasulullah S.A.W.;

      v.            memperkukuh pegangan aqidah Islamiah dan mengaitkan konsep tauhid dalam keseluruhan aspek hidup;

    vi.            membina keperibadaian serta mengamalkan akhlak mulia, sifat-sifat yang terpuji dan menghindari sifat-sifat yang tercela;

  vii.            memahami konsep ibadat dan mengamalkannya dengan betul dan sempurna;

viii.            memahami, mengambil pengajaran dan meneladani sirah Rasulullah S.A.W., para sahabat R.A dan Tamadun Islam; dan

      ix.            memahami, mengamalkan dan menghayati Islam sebagai satu cara hidup.

ATAS


STRUKTUR ORGANISASI KANDUNGAN SUKATAN

 Kandungan sukatan pelajaran ini dibahagikan kepada tiga bahagian:

a) Tilawah al-Quran menumpukan perkara-perkara berikut:

Membaca ayat-ayat al-Quran mengikut hukum-hukum tajwid, memahami pengertian, pengajaran dan hikmat serta menghayatinya.
Menghafaz ayat-ayat al-Quran mengikut hukum-hukum tajwid, memahami pengertian, pengajaran dan hikmat serta menghayatinya.

b) 'Ulum Syar'iyah pula adalah menumpukan perkara-perkara berikut:

Pemantapan aqidah menerusi peneguhan Iman; pemupukan sikap; tanggungjawab pelajar sebagai manusia yang sedar dan insaf akan kedudukan dan tanggungjawabnya terhadap Allah S.W.T., diri, masyarakat, negara dan alam sekitar.
Penghayatan ibadah menerusi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan disiplin ibadah yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. serta melakukannya.
Meneladani sirah Rasullah S.A.W. dan Tamadun Islam iaitu dengan mengetahui, mencontohi dan membangunkan kembali keagungan Tamadun Islam.

c) Manakala Akhlak Islamiyah pula menumpukan pembentukan peribadi pelajar kearah tingkahlaku muslim mukmin melalui pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan Allah S.W.T., diri, keluarga, masyarakat, negara dan alam sekitar.

 

Nilai-nilai yang ditentukan dalam akhlak Islamiah sebahagiannya diajar khusus dalam Bidang Akhlak, dan sebahagiannya lagi disepadukan melalui Bidang-bidang Tilawah Al-Quran dan 'Ulum Syar 'iyah. Nilai-nilai diperincikan dan diajar secara sepadu serta dihubungkait antara satu sama lain, dan diulangi dari semasa ke semasa bagi memupuk sifat-sifat mahmudah secara berterusan di dalam diri pelajar. Kesemua nilai-nilai atau sifat-sifat mahmudah dalam bidang ini diajar pada setiap Tingkatan. Walau pun nilai itu sama, namun skop dan isi pelajarannya adalah berbeza kerana kandungan yang dikemukakan semakin kompleks dan mendalam.

Ketiga-tiga bidang ini merupakan kesepaduan ilmu yang dapat melahirkan insan soleh yang diredai Allah S.W.T. Pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan berdasarkan kandungan sukatan pelajaran ini adalah sesuai dengan peringkat dan keupayaan pelajar sekolah menengah.

Bahan-bahan rujukan seperti al-Quran, as-Sunnah, Sirah Rasulullah S.A.W. sejarah para Sahabat R.A., pendapat para sarjana Islam, dan ilmu lain seperti Sains, Matematik, Geografi dan Sejarah boleh dijadikan asas bagi mengolah pengetahuan dan kemahiran di dalam sukatan pelajaran ini. Pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi pada peringkat sekolah menengah ini dapat diteruskan ke peringkat yang lebih tinggi.

ATAS


TINGKATAN 1

1.0 Tilawah Al-Quran

1.1 Objektif

Setelah mempelajari Tilawah Al-Quran Tingkatan I, pelajar dapat:

·         membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil;

·         menghafaz ayat-ayat tertentu daripada Surah Al-Baqarah mengikut bacaan tadwir; dan

·         memahami tafsiran, hikmat, dan pengajaran ayat-ayat Al-Quran serta menghayatinya.

1.2 Isi

a. Ayat Bacaan: Ayat 1 hingga 286 Surah Al-Baqarah.

b. Ayat Hafazan: Ayat 1 hingga 5,201, 255, 256, 284, 285 dan 286 Surah Al- Baqarah.

c. Ayat Kefahaman: Ayat 1 hingga 5, 34 hingga 37, ayat 83, 155 hingga 156, 168, 201, 219, 255, 256, 282, 284, 285 dan 286 Surah Al-Baqarah.

 2.0 Ulum Syar 'iyah

2.1 Aqidah

2.1.1 Objektif

Setelah mempelajari aqidah Tingkatan I pelajar dapat:

a. memahami konsep aqidah;

b. mempertingkat dan memantapkan aqidah Islamiah;

c. memahami rukun-rukun iman yang menjadi asas aqidah Islamiah; dan

d. menyakini serta menghayati rukun-rukun iman.

2.1.2 Isi

a. Konsep aqidah

b. Asas-Asas aqidah Islamiah

c. Aqidah berteraskan rukun iman, dan

d. Dalil aqli tentang kewujudan Allah berdasarkan dalil naqli dan alam syahadah.

2.2 Ibadat

2.2.1 Objektif

Setelah mempelajari ibadat Tingkatan I, pelajar dapat:

a. memahami konsep dan cara-cara bersuci mengikut hukum syarak serta mengamalkannya dengan sempurna;

b. memahami kepentingan solat fardu, solat sunat serta dapat mengamalkannya dengan sempurna; dan

c. memahami kewajipan puasa serta dapat mengamalkannya dengan sempurna.

2.2.2 Isi:

a. Bersuci:

i) Konsep bersuci dan maananya.

ii) Bersuci daripada najis, cara dan hikmatnya.

iii) Intinjak.

iv) Wuduk dan hikmatnya

v) Tayammum dan kaifiat serta hikmatnya, dan

vii) Sertu dan samak serta cara-cara melakukannya.

b. Kesan bersuci dalam kehidupan individu dan masyarakat.

c. Solat:

i) Solat fardu kewajipan dan hikmatnya.

ii) Solat berjamaah dan kepentingannya.

iii) Solat sunat rawatib dan sunat tahiyyatul masjid cara-cara mengamalkan dan kepentingannya.

d. Puasa:

i) Puasa, kewajipan dan hikmatnya

ii) Jenis puasa.

2.3 Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam

2.3.1 Objektif:

Setelah mempelajari Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam Tingkatan I, pelajar dapat:

a. memahami konsep sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam;

b. memahami dan meneladani Sirah Rasulullah S.A.W. dalam menegakkan agama Allah S.W.T. di Makkah Al- Mukarramah;

c. mengenali tokoh-tokoh yang terkemuka dan berjasa pada zaman awal Islam, menghargai dan mencontohi perjuangan; dan

d. sumbangan tokoh-tokoh berkenaan dalam tamadun Islam.

2.3.2. Isi:

a. Konsep keimanan kepada Rasul.

b. Perjuangan Nabi Muhammada S.A.W. di Makkah Al- Mukarramah dalam menegakkan aqidah Islamiah.

c. Semangat dan perjuangan tokoh-tokoh berikut dalam menegakkan perjuangan Islam di Mekah:

i) Khadijah binti Khuwailid r.a.

ii) Abu Bakar As-Siddiq r.a.

iii) Sumaiyah r.a.

iv) Bilal bin Rabah r.a.

3.0 Akhlak Islamiah

3.1 Objektif

Setelah mengikuti Pendidikan Akhlak Islamiah di sekolah menengah pelajar boleh:

a. menyedari dan memahami asas akhlak Islamiah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah;

b. menyatakan sebab dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan berdasarkan syariat Islam;

c. menyedari dan memahami serta dapat membezakan di antara kelakuan yang mulia dengan kelakuan buruk yang menjadi amalan masyarakat Malaysia;

d. menghayati nilai murni dan sifat mahmudah dalam kehidupan harian; dan

e. mengamatkan akhlak Islamiah dalam kehidupan harian.

3.2 Isi

a. Asas Akhlak Islamiah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Falsafah, makna, hikmah dan fadhilat setiap amalan baik yang dilakukan.

c. Perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk, bahagia dengan sengsara, mulia dengan hina, benar dengan salah dan terpuji dengan keji.

d. Penghayatan nilai murni dan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan harian.

e. Perilaku mulia dan beradab berdasarkan nilai-nilai dalam Lampiran 'A'

ATAS


TINGKATAN 2

1.0 Tilawah Al-Quran

1.1 Objektif:

Setelah mempelajari Tilawah al-Quran Tingkatan 2, pelajar dapat

a. membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil;

b. menghafaz ayat-ayat yang tertentu daripada Surah Ali Imran mengikut bacaan tadwir; dan

c. memahami tafsiran, hikmat, pengajaran dan menghayati ayat-ayat Al-Quran.

1.2 Isi:

a. Ayat Bacaan: Surah Ali Imran ayat 1 hingga 200

b. Ayat Hafazan: Surah Ali Imran ayat 8, 18, 26 dan 27

c. Ayat Kefahaman: Surah Ali Imran ayat 8, 18, 26, 27, 103, 110, 133 hingga 136 dan 159.

2.0 Ulum Syar'iyah

2.1 Aqidah:

2.1.1 Objektif:

Setelah mempelajari aqidah Tingkatan 2, pelajar dapat:

a. bertaabud dan bertaqarrub kepada Allah S.W.T.;

b. menghayati sifat mahabbah, rahmah, sakinah dan mawaddah dalam kehidupan bermasyarakat; dan

c. memanifestasikan rukun iman dalam kehidupan harian.

2.1.2 Isi:

a. Sifat-sifat Allah S.W.T. Yang Maha Esa, Maha Pengasih Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, dan Maha Adil.

b. Dalil naqli dan aqli yang menunjukkan bahawa Allah S.W.T. Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha bijaksana, maha Mengetahui dan Maha Adil.

c. Kesan-kesan keimanan kepada Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Bijaksana dalam realiti kehidupan seperti kasih sayang kepada ibubapa, homrat kepada jiran, hormat kepada guru, dan lain-lain.

d. Keimanan kepada malaikat

i) Hakikat malaikat

ii) Tugas-tugas malaikat

iii) Kesan dan implikasi percaya kepada Malaikat

e. Keimanan kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.W.T.

i) Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah S.W.T. dan tujuannya.

ii) Al-Quran sebagai mukjizat yang dijamin ketulenan isi kandungannya.

iii) Al-Quran sebagai bacaan dan panduan hidup seharian.

2.2 Ibadat

2.2.1 Objektif:

Setelah mempelajari Ibadat Tingkakt 2, pelajar dapat:

a. memahami kewajipan dan kepentingan solat Jumaat, jamak, qasar dan mengamalkannya dengan sempurna.

b. memahami kewajipan puasa, serta menghayati bulan Ramadan; dan

c. memahami kewajipan zakat fitrah.

2.2.2 Isi:

a. Solat Jumaat:

i) Konsep Jumaat.

ii) Syarat wajib, sah serta cara mengamalkannya.

iii) Rukun Khutbah Jumaat.

iv) Adab Makmum.

b. Solat Jamak dan Qasar:

i) Konsep solat jamak dan qasae.

ii) Memahami dan menghargai solat jamak dan qasar.

iii) Hikmat, syarat-syarat dan kaifiatnya.

c. Puasa:

i) Konsep puasa.

ii) Syarat wajib, rukun, perkara yang membatalkan, sunat dan maksuh.

iii) Orang yang harus berbuka puasa.

iv) Qada dan fidyah puasa.

v) Penghayatan bulan Ramadan.

d. Zakat fitrah:

i) Konsep zakat fitrah.

ii) Syarat wajib zakat fitrah.

iii) Waktu mengeluar zakat fitrah.

iv) Hikmat zakat fitrah.

2.3 Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam

2.3.1 Objektif

Setelah mempelajari Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam Tingkatan 2; pelajar dapat:

a. memahami faktor kejayaan dakwah Rasulullah S.A.W. di Mekah;

b. meneladani dan mengambil iktibar peristiwa Hijrah Rasulullah S.A.W. ke Madinah, dan

c. mengenali tokoh-tokoh sahabat terkemuka yang memberi sumbangan kepada kejayaan Islam.

2.3.2 Isi:

a. Faktor-faktor kejayaan dakwah Islamiah Rasulullah S.A.W. di Mekah.

b. Hijrah Rasulullah S.A.W. ke Madinah dan pengajaran yang diperolehi.

c. Semangat perjuangan tokoh:

i) Sayyidina Omar Al-Khattab r.a.

ii) Osman bin Affan r.a.

iii) Ali bin Abi Talib k.w.

iv) Hamzah bin Abd. Mutalib

3.0 Akhlak Islamiah

3.1 Objektif:

Setelah mengikuti Pendidikan Akhlak Islamiah di sekolah menengah pelajar boleh:

a. menyedari dan memahami asas akhlak Islamiah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah;

b. menyatakan sebab dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan berdasarkan syariat Islam;

c. menyedari dan memahami serta dapat membezakan di antara kelakuan yang mulia dengan kelakuan buruk yang menjadi amalan masyarakat Malaysia;

d. menghayati nilai murni dan sifat mahmudah dalam kehidupan harian; dan

e. mengamalkan akhlak Islamiah dalam kehidupan harian.

3.2 Isi:

a. Asas Akhlak Islamiah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Falsafah, makna, hikmah dan fadhilat setiap amalan baik yang dilakukan.

c. Perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk, bahagia dengan sengsara, mulia dengan hina, benar dengan salah dan terpuji dengan keji.

d. Penghayatan nilai murni dan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan harian.

e. Perilaku mulia dan beradab berdasarkan nilai-nilai dalam Lampiran 'A'

ATAS


TINGKATAN 3

1.0 Tilawah Al-Quran

1.1 Objektif

Setelah mempelajari Tilawah Al-Quran Tingkatan 3; pelajar dapat:

a. membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil;

b. menghafaz ayat-ayat tertentu, daripada surah Al-A'raaf dan surah Al-Jumu 'ah mengikut bacaan tadwir, dan

c. memahami pengertian, hikmat, pengajaran ayat-ayat di atas dan menghayatinya.

1.2 Isi

a. Ayat Bacaan:

i) Surah Al-A'raaf, ayat 1 hingga 87; dan

ii) Surah Al-Jumu'ah, ayat 1 hingga 11;

b. Ayat Hafazan:

i) Surah Al-A'raaf, ayat 23.

ii) Surah Al-Jumu 'ah, ayat 9, 10 dan 11.

2.0 Ulum Syar'iyah

2.1 Aqidah

2.1.1 Objektif

Setelah mempelajari aqidah Tingkatan 3, pelajar dapat:

a. memperkukuhkan keyakinan terhadap Rasul, hari akhirat, qada dan qadar serta merasai kesannya dalam kehidupan harian;

b. meneladani Rasulullah S.A.W. sebagai uswah dan qudwah hasanah;

c. melaksanakan amalan soleh untuk menghadapi hari akhirat;

d. redha dengan qada dan qadar Allah S.W.T.

2.1.2 Isi

a. Keimanan terhadap Rasul:

i) Mentaati rasul bererti mentaati Allah S.W.T.

ii) Rasul-Rasul yang wajib diketahui dan sejarahnya secara ringkas.

iii) Sifat-sifat para rasul.

iv) Kesan-kesan keimanan kepada rasul.

v) Keimanan terhadap ismaturrasul.

b. Keimanan terhadap Hari Akhirat:

i) Ajal manusia, nikmat dan siksa kubur.

ii) Hari kiamat, dalil, dosa, pahala, mahsyar, hisab mizan, sirat, syurga dan neraka serta dalil-dalilnya.

iii) Persediaan menghadapi hari kiamat.

iv) Kesan keimanan terhadap hari kiamat.

c. Keimanan kepada qada dan qadar:

i) Qada dan qadar serta hikmat

ii) Kefahaman yang betul mengenai konsep ikhtiar, tawakkal dan af'alul ibad serta hubungannya dengan qada dan qadar.

2.3 Ibadat:

2.3.1 Objektif:

Setelah mempelajari ibadat Tingkatan 3, pelajar dapat:

a. memahami cara mengamalkan solat ketika sakit, solat jenazah, solat hjat; dan

b. memahami kewajipan zakat harta benda.

2.3.2 Isi:

a. Ibadat

i) ibadat ketika sakit.

ii) Kewajipan mengerjakan solat ketika sakit dan kaifiatnya.

iii) Keajipan solalt jenazah dan kaifiatnya.

iv) Solat hajat.

b. Zakat

i) Konsep zakat.

ii) Jenis harta yang diwajibkan zakat dan kaifiatnya.

iii) Zakat dan hikmatnya.

iv) Asnaf zakat.

v) Institusi pengurusan zakat di Malaysia.

2.4 Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam

2.4.1 Objektif:

Setelah mempelajari Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam Tingkatan 3; pelajar dapat:

a. memahami dan mencontohi Rasulullah S.A.W. sebagai pemimpin di Madinah.

b. memahami strategi perjuangan Rasulullah S.A.W. sehingga membawa kepada Fathu Makkah.

c. memahami dan mencontohi keperibadian agung Rasulullah S.A.W. sebagai pemimpin agung; dan

d. mengenali tokoh-tokoh sahabat terkemuka yang memberi sumbangan besar kepada kejayaan Islam.

2.4.2 Isi:

a. Kepimpinan Rasulullah S.A.W. dalam:

i) Pembinaan masjid dan pembentukan negara.

ii) Persaudaraan masyarakat Islam (Muhajirin dan Ansar).

iii) Pembentukan masyarakat Madinah (piagam Madinah).

iv) Perjanjian Hudaibiyah.

b. Pembukaan mekah.

c. Semangat dan perjuangan tokoh-tokoh Islam.

i) Abu Hurairah r.a.

ii) Abd. Rahman bin Auf r.a.

iii) Aishah binti Abu Bakar r.a.

iv) Khalid bin Al-Walid r.a.

v) Fatimah Al-Zahra' r.a.

3.0 Akhlak Islamiah

3.1 Objektif:

Setelah mengikuti Pendidikan Akhlak Islamiah di sekolah menengah pelajar boleh:

a. menyedari dan memahami asas akhlak Islamiah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah;

b. menyatakan sebab dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan berdasarkan syariat Islam.

c. menyedari dan memahami serta dapat membezakan di antara kelakuan yang mulia dengan kelakuan buruk yang menjadi amalan masyarakat Malaysia;

d. menghayati nilai murni dan sifat mahmudah dalam kehidupan harian; dan

e. mengamalkan akhlak Islamiah dalam kehidupan harian.

3.2 Isi:

a. Asas Akhlak Islamiah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Falsafah, makna, hikmah dan fadhilat setiap amalan baik yang dilakukan.

c. Perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk, bahagia dengan sengsara, mulia dengan hina, benar dengan salah dan terpuji dengan keji.

d. Penghayatan nilai murni dan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan harian.

e. Perilaku mulia dan beradab berdasarkan nilai-nilai dalam Lampiran 'A'.

ATAS


TINGKATAN 4

1.0 Tilawah Al-Quran

1.1 Objektif

Setelah mempelajari Tilawah Al-Quran Tingkatan 4, pelajar dapat

a. membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil;

b. menghafaz ayat-ayat tertentu daripada surah Al-An'am, surah Al- Mukminun dan surah Luqman dengan bacaan tadwir; dan

c. memahami pengertian, hikmat, pengajaran ayat-ayat tertentu dan menghayatinya.

1.2 Isi

a. Ayat Bacaan:

i) Surah Al-An'am, ayat 1-165;

ii) Surah Al-Mu'minun, ayat 1 - 35;

iii) Surah Luqman, ayat 1 - 21.

b. Ayat Hafazan:

i) Surah Al-An'am, ayat 162 - 163

ii) Surah Al-Mu'minun, ayat 1 - 11,

iii) Surah Luqman, ayat 12 - 19.

c. Ayat Kefahaman:

i) Surah Al-An'am, ayat 6, 50, 70, 125 dan 161 hingga 165.

ii) Surah Al-Mu'minum, ayat 1 - 11,

iii) Surah Luqman, ayat 12 - 19.

2.0 Ulum Syar'iyah

2.1 Aqidah:

2.1.2 Objektif:

Setelah mempelajari aqidah Tingkatan 4, pelajar dapat:

a. memahami perkara-perkara yang membatal dan merosakkan iman;

b. memelihara diri daripada perkara-perkara yang membatal dan memrosakkan iman; dan

c. memahami cara-cara bertaubat dan menghayatinya.

2.2 Isi

a. Perkara yang membatalkan iman:

i) Syirik.

ii) Kufur.

iii) Riddah.

iv) Khurafat.

v) Sihir.

vi) Nifaq.

b. Dosa-dosa besar yang merosakkan iman:

i) Menghina dan menderhakai ibu bapa.

ii) Riba.

iii) Mencuri.

iv) Menipu.

v) Minum arak dan menagih dadah.

vi) Berzina/ liwat/ musahaqah.

vii) Membunuh manusia.

viii) Memakan harta anak yatim.

ix) Lari dari medan perang.

x) Menuduh zina.

c. Taubat dan cara-caranya.

i) Konsep taubat.

ii) Dalil.

iii) Cara-cara bertaubat.

iv) Hikmat bertaubat.

2.2 Ibadat

2.2.1 Objektif

Setelah mempelajari ibadat Tingkatan 4, pelajar dapat:

a. memahami falsafah haji;

b. memahami konsep ibadat haji dan cara mengerjakannya;

c. memahami Institusi Haji di Malaysia;

d. memahami prinsip-prinsip asas muamalat Islam, dan

e. mengetahui kaifiat sembelihan dan hikmamtnya.

2.2.2 Isi

a. Falsafah Haji.

b. Konsep Haji dan cara mengerjakannya.

c. Institusi pengurusan haji di Malaysia.

d. Prinsip asas muamalat dan kepentingannya.

e. Sembelihan, qurban dan aqiqah serta fadilatnya.

2.3 Tamadun Islam

2.3.1 Objektif

Setelah mempelajari tamadun Islam Tingkatan 4, pelajar dapat

a. memahami dan mencontohi Khulafa' Al-Rasyidin dalam mengembangkan tamadun Islam; dan

b. mengenal dan mencontohi tokoh-tokoh yang menyumbang kepada pembinaan tamadun Islam.

2.3.2 Isi

a. Dasar penyebaran Islam di zaman Khulafa' Al-Rasyidin:

i) Ciri-ciri kepimpinan Khulafa' Al-Rasyidin.

ii) Sistem pentadbiran Khulafa' Al-Rasyidin.

b. Tokoh-tokoh Islam:

i) Imam Abu Hanifah r.a.

ii) Imam Malik r.a.

iii) Imam Syafie r.a.

iv) Imam Ahmad Ibnu Hambal r.a.

v) Imam Ghazali r.a.

vi) Imam Bukhari r.a.

3.0 Akhlak Islamiah

3.1 Objektif:

Setelah mengikuti Pendidikan Akhlak Islamiah di sekolah menengah pelajar boleh:

a. menyedari dan memahami asas akhlak Islamiah yang berteraskan

Al-Quran dan As-Sunnah;

b. menyatakan sebab dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan berdasarkan syariat Islam;

c. menyedari dan memahami serta dapat membezakan di antara kelakuan yang mulia dengan kelakuan buruk yang menjadi amalan masyarakat Malaysia;

d. menghayati nilai murni dan sifat mahmudah dalam kehidupan harian; dan

e. mengamalkan akhlak Islamiah dalam kehidupan harian.

3.2 Isi:

a. Asas Akhlak Islamiah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Falsafah, makna, hikmah dan fadhilat setiap amalan baik yang dilakukan.

c. Perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk, bahagia dengan sengsara, mulia dengan hina, benar dengan salah dan terpuji dengan keji.

d. Penghayatan nilai murni dan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan harian.

e. Perilaku mulia dan beradab berdasarkan nilai-nilai dalam Lampiran 'A'.

ATAS


TINGKATAN 5

1.0 Tilawah Al-Quran

1.1 Objektif

Setelah mempelajari Tilawah al-Quran Tingkatan 5, pelajar dapat:

a. membaca ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil;

b. menghafaz ayat-ayat tertentu daripada surah At-Taubah, surah An- Nur dan surah Al-Hasyr dengan bacaan tadwir; dan

c. memahami pengertian, hikmat, pengajaran ayat-ayat di atas dan menghayatinya.

1.2 Isi

a. Ayat Bacaan:

i) Surah at-Taubah ayat 1 hingga 129.

ii) Surah An-Nur, ayat 1 hingga 38.

iii) Surah As-Sajdah, ayat 1 hingga 30.

iv) Surah Al-Hasyr, ayat 1 hingga 24.

b. Ayat Hafazan:

i) Surah At-Taubah ayat128 hingga 129;

ii) Surah An-Nur, ayat 35;

iii) Surah Al-Hasyr, ayat 21 hingga 24.

c. Ayat Kefahaman:

i) Surah at-Taubah ayat 6, 128 hingga 129;

ii) Surah An-Nur, ayat 30, 31 dan 35.

iii) Surah Al-Hasyr, ayat 21 hingga 24.

iv) Surah As-Sajdah ayat: 15 hingga 16.

2.0 'Ulum Syar'iyah

2.1 Aqidah

2.1.1 Objektif:

Setelah mempelajari aqidah Tingkatan 5, pelajar dapat:

a. memahami dan meyakini aqidah berteraskan Ahli Sunnah Wal Jamaah; dan

b. mengenalpasti kepercayaan yang menyeleweng dan sesat.

2.1.2 Isi:

a. i) Pengenalan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

ii) Prinsip aqidah berteraskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

b. Ciri-ciri ajaran sesat dan menyeleweng:

i) Syiah

ii) Qadyani

iii) Bahai

2.2 Ibadat

2.2.1 Objektif:

Setelah mempelajari ibadat Tingkatan 5, pelajar dapat:

a. memahami konsep perkahwinan dalam Islam.

b. mengetahui keunggulan sistem kekeluargaan dalam Islam.

2.2.2 Isi

a. Konsep perkahwinan.

i) Perkahwinan dan hikmamtnya;

ii) Kaifiat perkahwinan mengikut Islam,

iii) Tanggungjawab suami, isteri, ibu dan bapa.

iv) Talak, rujuk, iddah, nusyuz, fasakh, khuluk dan zihar.

v) Poligami.

vi) Kemahiran keibu bapaan.

b. Isu-isu semasa berkaitan kekeluargaan.

i) HIV dan AIDS.

ii) Mut'ah (Nafkah)

iii) Wali hakim.

iv) Anak luar nikah.

v) Akta kekeluargaan

vi) Kahwin mutaah.

vii) Lain.

2.3 Tamadun Islam

2.3.1 Objektif

Setelah mempelajari Tamadun Islam Tingkatan 5, pelajar dapat:

a. memahami perkembangan, kemajuan Islam di zaman Bani Umaiyah dan Bani Abbassiah, dan

b. mengenal serta mencontohi tokoh-tokoh yang menyumbang kepada pembinaan tamadun Islam.

2.3.2 Isi

a. Perkembangan Islam di zaman Bani Umaiyah dan Bani Abbassiah.

i) Penyebaran Islam.

ii) Ketenteraan.

iii) Pendidikan.

iv) Kehakiman.

v) Perekonomian.

vi) Perkembangan ilmu pengetahuan.

vii) Semangat dan jihad.

viii) Sains dan teknologi

b. Tokoh-tokoh Islam.

i) Ibnu Sina.

ii) Ibnu Khaldun.

iii) Shah Waliullah.

iv) Jamaludin Al-Afghani.

v) Muhammad Abduh.

vi) Hamka.

vii) Sheikh Tahir Jalaluddin.

3.0 Akhlak Islamiah

3.1 Objektif:

Setelah mengikuti Pendidikan Akhlak Islamiah di sekolah menengah pelajar boleh:

a. menyedari dan memahami asas akhlak Islamiah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah;

b. menyatakan sebab dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan berdasarkan syariat Islam;

c. Menyedari dan memahami serta dapat membezakan di antara kelakuan yang mulia dengan kelakuan buruk yang menjadi amalan masyarakat Malaysia;

d. menghayati nilai murni dan sifat mahmudah dalam kehidupan harian; dan

e. mengamalkan akhlak Islamiah dalam kehidupan harian.

3.2 Isi:

a. Asas Akhlak Islamiah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Falsafah, makna, hikmah dan fadhilat setiap amalan baik yang dilakukan.

c. Perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk, bahagia dengan sengsara, mulia dengan hina, benar dengan salah dan terpuji dengan keji.

d. Penghayatan nilai murni dan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan harian.

e. Perilaku mulia dan beradab berdasarkan nilai-nilai dalam Lampiran 'A'.

ATAS


LAMPIRAN "A"

Senarai Nilai-Nilai Murni/ Sifat-Sifat Mahmudah

1.0 HIKMAH

Berpengetahuan luas dan bijaksana bertindak berlandaskan Al-Quran, Al-Sunnah dan alam Syahadah' serta dapat memberi alasan yang munasabah dan bukti yang sesuai.

1.1 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata, mampu membuat pertimbangan, keputusan dan tindakan dengan cepat dan tepat berlandaskan ilmu naqli dan aqli.

1.2 Celik akal

Pintar, cerdas dan berkemampuan memahami serta manaakul sesuatu dengan cepat dan tepat.

1.3 Maarifah

Pengetahuan yakin dan pengalaman yang membolehkan sesaorang menjelas dan mengamalkan prinsip dan asas-asas Islam.

1.4 Bercakap benar

Melahirkan kata-kata yang bernas, betul, dan jitu serta bertepatan dengan prinsip-prinsip Islam secara berhikmah untuk faedah semua.

1.5 Menegakkan kebenaran

Yakin dan berpegang teguh kepada kebenaran serta sentiasa menegakkan kebenaran dengan hikmah.

1.6 Kesyukuran

Perasaan, ucapan dan perlakuan yang dilahirkan dengan ikhlas terhadap segala nikmat kurniaan Allah S.W.T, sabar dan redha menerima ketentuan dan dugaanNya' serta berterima kasih terhadap sumbangan dan khidmat bakti yang diperolehi.

1.7 Takutkan Allah S.W.T.

Perasaan takut dan kagum akan kehebatan Allah S.W.T. yang mendorong sesaorang melakukan ketaatan dan meninggalkan larangannya.

1.8 Kerajinan

Usaha berterusan dengan penuh semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan daya usaha dalam melakukan sesuatu perkara untuk mencapai kecemerlangan.

1.9 Prihatin

Peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat, menyedari masalah masyarakatk dan sedia berusaha menyelesaikannya.

1.10 Berketerampilan

Mempunyai kemahiran yang menyeluruh dalam berbagai-bagai bidang khasnya kebolehan berfikir, kemahiran belajar dan merekacipta.

2.0 'ADAALAH

Keadaan di mana sesuatu perkara itu diletakkan di tempatnya yang sebenar mengikut syariah Islamiah.

2.1 Kasih sayang

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam serta berkekalan, lahir daripada hati yang rela terhadap sesuatu berteraskan prinsip Islam.

2.2 Silaturrahim

Jalinan persaudaraan menghubungkan kaksih sayang berdasarkan pertalian nasab, musaharah, keagamaan, kejiranan dan kemanusiaan.

2.3 Berterima kasih

Pengiktirafan, penghargaan dan ganjaran yang diberikan sebagai mengenang dan membalas sesuatu sumbangan dan jasa.

2.4 Baik pertimbangan

Membuat pertimbangan yang wajar untuk menghasilkan keputusan saksama serta tidak menimbulkan sebarang penyesalan dan ungkitan.

2.5 Toleransi

Sanggup bertolak ansur, sabar dan dapat mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya perselisehan dan pertelingkahan.

2.6 Saling bermaafan

Sanggup meminta dan memberi maaf bahkan membalas keburukan dengan kebaikan.

2.7 Bermarwah

Menghiasi diri dengan budipekerti yang mulia melalui tuturkata' tingkah laku, pakaian dan pergaulan.

2.8 Ibadah

Mengabdikan diri kepada Allah S.W.T dengan cara menjunjung segala perintah dan menjauhi laranganNya.

2.9 Sensitif kepada kezaliman

Sanggup tampil membela makhluk yang dihina, teraniaya dan dizalimi.

2.10 Kejujuran

Sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat yang baik, amanah dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.

2.11 Kerjasama

Usaha yang baik dan membina yang dilakukan oleh individu pada peringkat keluarga, komuniti dan masyarakat untuk menegakkan yang maaruf dan mencegah yang mungkar.

2.12 Semangat bermasyarakat

Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan untuk kepentingan bersama bagi mewujudkakn keharmonian hidup bermasyarakat.

2.13 Bermuafakat

Mengutamakan persetujuan dan kerjasama dalam sesuatu pekerjaan yang baik.

3.0 IFFAH

Mengawal nafsu daripada perkara-perkara yang haram dan syubhah, supaya ianya terdidik ke arah melaksanakan perkara-perkara yang ma'arof serta sentiasa tunduk kepada petunjuk akal dan syarak.

3.1 Malu

Perasaan 'aib, hina dan rendah diri kepada Allah S.W.T., manusia dan diri sendiri kerana membuat sesuatu yang keji dan dilarang Allah.

3.2 Kesopanan

Bersikap tenang, berbudi bahasa, berbudi pekerti dan bersopan santun dalam pergaulan.

3.3 Sabah

Tenang, tabah, redha dan ikhlas dalam menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan serta sentiasa berusaha mengatasinya.

3.4 Baik hati

Sentiasa mengambil berat tentang kebajikan orang lain dan memahami perasaan mereka secara tulus ikhlas dan ihsan.

3.5 Murah hati

Sedia memberi bantuan seca ikhlas dan ihsan kepada mereka yang memerlukan sama ada dalam bentuk kebendaan dan sokongan moral.

3.6 Kebebasan

Merasa tidak terkongkong melakukan sesuatu dengan penuh tanggungjawab berdasarkan peraturan syarak, norma masyarakat dan undang-undang negara.

3.7 Qana'ah

Redha dengan ketentuan Allah S.W.T., tenang menghadapi cabaran, sentiasa berusaha, dan tidak mudah berputus asa.

3.8 Berdisplin

Mengenal diri dengan cara menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira di mana ia berada.

3.9 Daya usaha

Berusaha untuk menyempurnakan diri dengan penuh azam dan semangat inisiatif, keriatif dan inovatif berlandaskan petunjuk Allah S.W.T.

 3.10 Sejahtera

Jiwa yang tenteram dan tenang serta tidak menyakiti orang lain hasil daripada keupayaan mengawal hawa nafsu.

 3.11 Wara'

Menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah, haram dan beriltizam melakukan kerja-kerja yang baik.

3.12 Wasatiyah

Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikirian, peraturan atau perlakuan supaya sesuai dengan agama, norma dan nilai masyarakat.

3.13 Kebersihan

Menjaga kebersihan rohani, jasmani dan mental serta alam sekitar bagi menjamin kesejahteraan hidup.

a. Kebersihan diri

Kebersihan diri dan tubuh badan daripada hadas, kekotoran dan najis untuk menjamin kesejahteraan hidup dan amal ibadat diterima Allah S.W.T.

b. Kebersihan persekitaran

Memelihara alam sekeliling supaya rapi dan bebas daripada kekotoran dan pencemaran.

c. Kebersihan mental

Pertuturan dan perlakuan yang terpuji yang perlu diamalkan oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.

d. Kebersihan rohani

Pemikiran, pertuturan dan perlakuan serta amalan yang bersih dari sebarang kepercayaan karut dan khurafat terhadap Allah S.W.T.

3.14 Menghargai masa

Mengisi masa secara berfaedah dengan menepati waktu dan menyegerakan sesuatu tugasan.

a. Menepati waktu

Melakukan sesuatu tepat pada waktunya atau selaras dengan jadual yang ditetapkan.

b. Bijak mengurus masa

Tahu menyusun kerja mengikut keutamaan dan keperluan serta melaksanakannya dengan cepat dan tepat.

3.15 Dedikasi

Berminat dan rela mengorbankkan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu perkara yang berfaedah.

4.0 SYAJAAH

Sanggup berjuang dengan penuh kesabaran mempertahankan agama, diri, akal, keturunan, harta benda, negara, maarwah dengan kekuatan fikiran, harta benda, tenaga dan jiwa.

4.1 Berjiwa besar

Sentiasa meningkatkan kebolehan diri, berwawasan, sanggup menghadapi resiko dan bersedia memikul tanggungjawab dengan tabah dan yakin.

4.2 Yakin diri

Kemampuan menghadapi dan menyelesaikan masalah serta boleh menjelaskan prinsip dan asas-asas dalam perkara yang berkaitan dengan syariat Islam berdasarkan dalil naqli dan aqli.

 4.3 Hemah tinggi

Sentiasa bersedia melakukan segala amalan yang baik dengan penuh iltizam dan ikhlas ke arah kecemerlangan walaupun terpaksa menghadapi rintangan.

4.4 Tetap pendirian

Meyakini kebenaran dan berpegang teguh kepadanya dalam membuat sebarang keputusan dan tindakan.

 4.5 Istiqamah

 Tekal, tepat, tetap dan berterusan dalam mengerjakan sesuatu yang baik.

 4.6 Berani mencuba

Berani mencuba dan sanggup melakukan sesuatu yang mencabar dengan penuh kreatif dan inovatif yang tidak bertentangan dengan syarak.

 4.7 Tahan lasak

Mempunyai ketahanan fizikal dan mental serta semangat juang yang tinggi hasil daripada yang latihan yang intensif dan sistematik.

4.8 Berdikari

Kesanggupan dan kebolehan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain selaras dengan peraturan dengan peraturan, undang-undang dan agama.

a. Berupaya bertindak sendiri

Sanggup dan boleh melakukan sesuatu tanpa mengharapkan orang lain.

b. Yakin kepada diri sendiri

Percaya kepada kebolehan diri sendiri dan sanggup bertindak.

c. Nasihat menasihati

Sedia memberi dan menerima nasihat dengan ikhlas dan sabar.

4.9 Berani berjihad

Sentiasa bersedia dan sanggup berjuang untuk mempertahankan agama, negara, keluarga dan diri serta kehormatan walaupun terpaksa mempertaruhkan nyawa daripada ancaman musuh dan godaan syaitan.

ATAS

PENDAHULUAN / FALSAFAH / MATLAMAT / OBJEKTIF / STRUKTUR ORGANISASI ISI KANDUNGAN

 TINGKATAN 1 / TINGKATAN 2 / TINGKATAN 3 / TINGKATAN 4 / TINGKATAN 5 / NILAI MURNI

 

Send mail to hashimi991@yahoo.com with questions or comments about this web site.
Last modified: June 09, 2000     ©LAMan Pandu Utama (LAMPU)