MODUL:

 

MEMBINA PERSEMBAHAN ELEKTRONIK  BERTERUSAN MENGGUNAKAN MICROSOFT POWERPOINT 2003

 

 

Sinopsis:

 

Bahan multimedia dalam bentuk persembahan elektronik seperti menggunakan Microsoft PowerPoint 2003 dapat membantu guru menyampaikan bahan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teratur, menarik dan berkesan.   Modul ini membimbing anda membuat satu persembahan ringkas tanpa henti, di mana anda hanya perlu memulakan di awal pembelajaran dan menutupnya di akhir pembelajaran.

 

 

Hasil Pembelajaran :

 

Dengan mengikuti modul ini anda akan dapat:

 

1.         Menghasilkan satu persembahan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint 2003.

2.         Memberikan kesan animasi kepada imej dan teks semasa persembahan.

3.         Membuat pengubahsuaian bagi menukar dari persembahan berbantu kepada persembahan berterusan tanpa perlu dikawal.

 

 

Kemahiran Diperlukan:

 

Kemahiran Pedagogi :

1.      Guru mempunyai pengetahuan kandungan di dalam bidang  ilmu yang diajar.

2.      Guru mempunyai pengetahuan tentang cara penyampaian maklumat berbentuk persembahan.

 

Kemahiran Teknikal :

1.                  Guru mempunyai asas literasi komputer

2.                  Guru mempunyai kemahiran asas aplikasi Microsoft PowerPoint 2003.

3.                  Guru mempunyai pengetahuan tentang prinsip reka letak bahan dalam penyampaian maklumat berbentuk persembahan.

4.                  Guru berupaya mengendalikan fail media dan grafik.

 

 

Keperluan Modul :

 

1.      Sistem komputer yang telah diinstall dengan perisian Microsoft Office 2003 dengan aplikasi Microsoft PowerPoint.

 

2.      Fail sokongan berbentuk dokumen teks, audio, video, grafik dan animasi yang berkaitan dari CDROM bahan sokongan yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

Kandungan :

 

Aktiviti 1:        Pengurusan Fail dan Reka Bentuk Persembahan

 

Aktiviti 2:        Memilih Layout Slide Persembahan

 

Aktiviti 3:        Memasukkan Teks

 

Aktiviti 4 :       Memasukkan Grafik

 

Aktiviti 5 :       Memasukkan Background

 

Aktiviti 6:        Menambahkan Slide Baru

 

Aktiviti 7 :       Memasukkan Grafik Bentuk Geometri

 

Aktiviti 8 :       Memasukkan Teks Dari Dokumen Microsoft Word

 

Aktiviti 9:        Membuat Salinan Slide Secara Duplicate Copy

 

Aktiviti 10:      Menyalin Slide Secara Copy And Paste

 

Aktiviti 11 :     Memasukkan Kesan Animasi

 

Aktiviti 12 :     Slide Transition

 

Aktiviti 13:      Memasukkan Audio

 


Aktiviti 1:       Pengurusan Fail dan Reka Bentuk Persembahan

 

Persembahan elektronik perlu dianggap sebagai satu projek.  Bahan sampingan yang ada link kepada persembahan seperti fail audio, video, animasi dan dokumen teks yang dilibatkan dengan persembahan perlu dikumpul bersama supaya link antara fail persembahan dengan bahan sampingan tidak putus. 

 

Aktiviti ini akan membimbing anda mencipta folder untuk menyimpan fail-fail yang berkaitan dengan persembahan yang akan dibina.

 

 

1.      Bina satu folder baru di direktori C:.  Namakan folder itu sebagai Persembahan.

 

Rujuk Modul Pengurusan Fail sebagai panduan bagi mencipta folder dan mengurus fail.

 

2.      Salin subfolder bahan_modul4 yang berada dalam folder MODUL4 pada CDROM bahan sokongan yang dibekalkan kepada anda ke folder Persembahan yang telah anda cipta.

 

Subfolder bahan_modul4 mengandungi fail-fail audio, grafik, dokumen dan animasi yang anda boleh digunakan semasa membina slide persembahan nanti.

 

Rujuk Modul Pengurusan Fail sebagai panduan bagi menyalin fail dan folder dari CDROM ke dalam folder.


Aktiviti 2:       Memilih Layout Slide Persembahan

 

 

1.      Mulakan Microsoft PowerPoint 2003.

 

 

2.      Klik File di Menu Bar, klik New...

 

Task Pane akan dipaparkan di sebelah kanan window.

 

 

3.      Pada Task Pane New Presentation, klik Blank presentation.

 

 

 

Microsoft PowerPoint memaparkan Slide 1 yang kosong.

 

 


 

4.      Klik slide layout jenis Blank pada bahagian Content Layouts pada task pane Slide Layout.

 

 

 

 

Paparan Slide 1 kelihatan kosong tanpa sebarang tanda masukan teks.

 

 


Aktiviti 3:       Memasukkan teks

 

 

1.      Klik View di Menu Bar, klik Toolbars dan klik Drawing sekiranya checkmark    tidak dipaparkan untuk memaparkan Drawing Toolbar

 

 

 

Drawing Toolbar yang dipaparkan di bahagian bawah window menyediakan ikon-ikon untuk melukis.

 

 

 

2.      Klik pada ikon Text Box  di Drawing Toolbar.

 

 

3.      Klik tetikus pada ruang dalam Slide 1 dan taip teks

     

                  PHOTOSYNTHESIS

 

      ke dalam text box yang terbentuk.

 

 

4.      Highlight teks       PHOTOSYNTHESIS   dan tetapkan format teks sebagai:

 

Font : Arial

Font Size : 24

Font Style : Bold

Alignment : Center

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

5.      Klik pada border text box dan tanpa lepas, seretkan tetikus untuk mengubah kedudukan text box PHOTOSYNTHESIS ke bahagian atas ruang Slide 1.

 

 

6.      Masukkan teks   MULTIMEDIA PRESENTATION   di bawah teks PHOTOSYNTHESIS   dan tetapkan format teks sebagai:

 

Font : Arial

Font Size : 12

Font Style : Bold

Alignment : Center

 

Rujuk Langkah 2 hingga Langkah 4 untuk memasukkan text box.

 

 

7.      Simpan fail tersebut dengan nama Photosynthesis.ppt ke dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1.

 

 

8.      Close fail Photosynthesis.ppt.


Aktiviti 4 :      Memasukkan Grafik

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik Insert di Menu Bar, klik Picture dan klik From File…

 

 

 

Dialog box Insert Picture dipaparkan.

 

 

 

3.      Klik fail mapleleaf-white.gif   dari subfolder grafik dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1.

 

 

4.      Klik butang Insert   .


 

Grafik mapleleaf-white.gif kelihatan dalam Slide 1 seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut:

 

 

 

5.                   Klik pada grafik mapleleaf-white.gif dalam slide dan seretkan tetikus ke     sebelah kiri slide sebagaimana yang ditunjukkan oleh rajah berikut:

 

 

 

6.      Klik pada handle grafik mapleleaf-white.gif dan seretkan tetikus untuk membesarkan grafik tersebut sekiranya perlu.

 

 

7.      Masukkan grafik flowerart.gif dan mapleleaf- black.gif dari subfolder grafik ke dalam Slide 1.

 

Rujuk Langkah 2 hingga Langkah 4 untuk memasukkan grafik ke dalam slide.

 


 

8.      Selaraskan kedudukan grafik-grafik dalam slide mengikut susunan seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut:

 

 

 

 

Rujuk  Nota Prinsip Reka Letak sebagai panduan untuk mencipta reka letak persembahan yang baik ketika membina persembahan.

 

 

 

9.      Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

10. Close fail Photosynthesis.ppt.

 

 


Aktiviti 5 :      Memasukkan Background

 

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Masukkan grafik light.gif dari subfolder grafik ke dalam Slide 1.

 

Rujuk Langkah 2 hingga Langkah 4  Aktiviti 4 untuk memasukkan grafik ke dalam slide.

 

Grafik light.gif yang dimasukkan kelihatan menutupi grafik sedia ada dalam slide.

 

 

 

3.                  Klik pada placehandle grafik light.gif dan seretkan tetikus untuk membesarkan grafik light.gif supaya memenuhi keseluruhan ruang  Slide 1.

 

 

 

4.                  Klik grafik light.gif untuk memilihnya.

 

 

5.                  Klik ikon Draw  di Drawing Toolbar, klik Order dan klik Send to Back.

 

 

 

Kelihatan grafik light.gif yang dimasukkan berada di bawah dan grafik sedia ada dalam Slide 1.

 

 

 

6.                  Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

7.                  Close fail Photosynthesis.ppt.

 

 

 


Perhatian :

 

            Background boleh dimasukkan dalam slide dengan cara berikut:

 

a.      Klik Format pada Menu Bar, pilih Background.

                                   

 

b.  Klik   pada Background Dialog Box yang  dipaparkan.untuk                             mengeluarkan pull-down menu dan pilih More Colors… untuk                                     memasukkan warna sebagai slide background.

 

   ( pilih Fill Effects... untuk memasukkan kesan khas seperti imej, tekstur         dan warna yang berubah tonasi sebagai background)


 

 

c.  Klik pada tab Standard pada Colors Dialog Box, pilih satu warna yang     sesuai untuk dijadikan warna latar dan klik OK.

           

                        Paparan seperti di berikut akan dihasilkan:

 

                                   

                                   


Aktiviti 6:       Menambahkan Slide Baru

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik Insert di Menu Bar dan klik New Slide untuk menambah Slide 2.

 

 

3.      Pilih slide layout jenis Blank.

 

 

Rujuk Langkah 4 Aktiviti 2 sebagai panduan cara memilih slide layout.

 

 

                        Rajah di bawah menunjukkan paparan task pane apabila anda telah                           menambah Slide 2:

 

                                               

 

 

4.       Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

Perhatian:

            Dalam keadaan biasa, apabila membina sesuatu persembahan, anda                       boleh menambah slide mengikut keperluan seperti pada storyboard yang telah    anda untuk persembahan berkenaan sebelum memulakan proses meletakkan      objek-objek ke atas slide anda.
Aktiviti 7 :      Memasukkan Grafik Bentuk Geometri

 

 

1.      Klik ikon Rectangle  di Drawing Toolbar.

 

 

2.      Klik pada penjuru kiri atas Slide 2 dan seretkan tetikus supaya membentuk segiempat tepat seperti yang ditunjukkan oleh rajah berikut:

 

 

Segiempat tepat ini akan dikenali sebagai Kotak 1 dalam langkah aktiviti seterusnya.

 

 

3.      Klik drop down arrow pada ikon Fill Color    dan pilih No Fill pada drop down menu Fill Color supaya Kotak 1 menjadi tidak berwarna.

 

 

 

 

Kotak 1 menjadi tidak berwarna seperti yang ditunjukkan oleh rajah berikut.

 

 

 

4.      Ulang Langkah 1 dan klik pada penjuru kanan atas Slide 2 dan seretkan tetikus serentak dengan menekan kekunci Shift supaya segiempat yang terbentuk mempunyai panjang sisi yang sama (segiempat sama) seperti yang ditunjukkan oleh rajah berikut.

 

 

Segiempat tepat ini akan dikenali sebagai Kotak 2 dalam langkah aktiviti seterusnya.

 

 

5.      Ulang Langkah 2 unutk menjadikan Kotak 2 tidak berwarna seperti yang ditunjukkan rajah berikut :

 

 

 

6.      Masukkan grafik photosynthesis-daun.gif dari subfolder grafik folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1 ke dalam Kotak 2 pada   Slide 2.

 

Rujuk Langkah 2 hingga Langkah 4  Aktiviti 4 untuk memasukkan grafik ke dalam slide.

 

 

7.      Selaraskan kedudukan grafik photosynthesis-daun.gif dan ubah saiznya supaya kelihatan seperti rajah berikut.

 

 

 

Rujuk Langkah 7 dan Langkah 8  Aktiviti 4 untuk mengubah kedudukan dan saiz grafik.

 

 

8.      Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

9.      Close fail Photosynthesis.ppt

 

 

10. Exit dari Microsoft PowerPoint 2003.

 


Aktiviti 8 :      Memasukkan Teks Dari Dokumen Microsoft Word

 

 

1.      Mulakan Microsoft PowerPoint 2003.

 

 

2.      Mulakan Microsoft Word 2003.

 

Ikon-ikon pada Task Bar menunjukkan tetingkap aplikasi Microsoft Word 2003 dan tetingkap aplikasi Microsoft PowerPoint 2003 dibuka secara serentak.

 


 

 

 

3.      Klik File di Menu Bar tetingkap aplikasi Microsoft Word 2003 dan klik Open.

 

 

4.      Open fail dokumen teks fotosintesis.doc dari subfolder dokumen dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1.

 

 

5.      Highlight teks perenggan pertama dokumen teks fotosintesis.doc yang bermula dari   Photosynthesis is ....   .

 

 

6.      Klik Edit di Menu Bar dan klik Copy untuk menyalin teks tersebut ke memori komputer.

 

 

7.      Klik ikon Microsoft PowerPoint 2003 pada Task Bar untuk beralih ke tetingkap aplikasi Microsoft PowerPoint 2003.

 

 

8.      Open fail Photosyntesis.ppt dari folder Persembahan.

 

 

9.      Klik View di Menu Bar dan klik Slide Sorter.

 

 

10. Klik dua kali pada Slide 2.

 

 

11. Klik Text Box pada Drawing Toolbar dan klik sekali dalam Kotak 1 dalam Slide 2 untuk memasukkan text box ke dalam rectangle berkenaan.

 

 

12. Klik Edit di Menu Bar dan klik Paste untuk menampal teks yang telah disalin ke memori komputer pada  Langkah 5  ke dalam  text box di Kotak 1 dalam Slide 2.

 

 

 

13. Highlight kesemua teks dalam text box Kotak 1. 

      Klik Format di Menu Bar, pilih Font... dan ubah font size kepada 10 pt         seperti yang ditunjukkan oleh rajah berikut:

 

 

 

14. Ulang Langkah 3 hingga Langkah 13 untuk menyalin perenggan kedua dan ketiga teks dalam fail teks fotosintesis.doc dan menampalkannya Kotak 1 dalam Slide 2 fail Photosynthesis.ppt.

 

 

 

Slide 2 akan dipaparkan seperti berikut :

 

Perenggan 1

 

Perenggan 3

 

Perenggan 2

 

 

 

 

15.               Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

16.             Close fail Photosynthesis.ppt

 

 

 

 


Aktiviti 9:       Membuat Salinan Slide Secara Duplicate Copy

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik pada Slide 2 untuk mengaktifkannya.

 

 

3.      Klik Insert di Menu Bar dan klik Duplicate Slide.

 

Slide 3 yang terhasil merupakan salinan kepada Slide 2.

 

 

4.      Klik pada grafik photosynthesis-daun.gif (gambar daun) dalam Kotak 2 pada Slide 3 untuk mengaktifkannya.

 

 

5.      Tekan kekunci Delete untuk memadamkan grafik tersebut.

 

Paparan Slide 3 akan kelihatan seperti yang ditunjukkan rajah berikut:

 

 

 

 

6.      Ulang Langkah 3 untuk membuat dua lagi salinan Slide 3, iaitu Slide 4 dan Slide 5.

 


 

7.      Masukkan fail animasi PS-1.gif dari subfolder animasi dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1 ke dalam Kotak 2 pada   Slide 3.

 

Rujuk Langkah 1 hingga Langkah 3  Aktiviti 4 untuk memasukkan grafik dan animasi ke dalam slide.

 

Rujuk Langkah 7 dan Langkah 8  Aktiviti 4 untuk menyelaras kedudukan serta saiz grafik dan animasi ke dalam slide.

 

 

Paparan Slide 3 :

 

 

8.      Ulang Langkah 7 untuk memasukkan fail animasi PS-2.gif dari subfolder animasi dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1 ke dalam Kotak 2 pada Slide 4 dan fail animasi PS-3.gif  dari subfolder animasi dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1 ke dalam Kotak 2 pada Slide 5.

 

      Paparan Slide 4 :

 


Paparan Slide 5 :

 

 

9.      Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

10. Close fail Photosynthesis.ppt.


Aktiviti 10 :   Menyalin Slide Secara Copy And Paste

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik View di Menu Bar dan klik Slide Sorter.

 

Semua slide yang ada dalam fail Photosynthesis.ppt akan dipaparkan.


 

 

3.      Klik butang kanan tetikus pada Slide 1.

 

Shortcut menu seperti rajah berikut dipaparkan:

 

 

4.      Klik Copy dari shortcut menu tersebut.

 


 

5.      Klik butang kanan tetikus pada ruang kosong sebelah kanan Slide 5.

 

Shortcut menu seperti rajah berikut dipaparkan:

 

 

 

6.      Klik Paste dari shortcut menu tersebut.

 

Slide 6 yang terhasil merupakan salinan kepada Slide 1.

 

 

 

7.      Masukkan teks  THANK YOU   ke dalam Slide 6 seperti rajah berikut:

 

 

Rujuk Langkah 2 hingga Langkah 4 dalam Aktiviti 3 sebagai panduan untuk memasukkan text box dalam slide.

 

 

8.      Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

9.      Close fail Photosynthesis.ppt.

 

 

 

 

 


Aktiviti 11 :   Memasukkan Kesan Animasi

 

Custom animation membenarkan objek yang ada dalam slide bertindak seolah objek animasi.   Terdapat pelbagai kesan animasi yang boleh diberikan kepada objek.  Aktiviti ini membimbing anda memberikan kesan tukaran saiz font dan cara satu teks dipaparkan ke dalam slide ketika persembahan.

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik pada ikon Slide 1 pada task pane Slides.

 

 

3.      Klik Slide Show di Menu Bar dan pilih Custom Animation.

 

Panel Custom Animation dipaparkan pada sebelah kanan window seperti rajah berikut:

 

 

4.      Klik pada teks     MULTIMEDIA PRESENTATION  di atas Slide 1.

 

 

5.      Klik butang  pada panel Custom Animation,

      klik Emphasis dan klik Change Font Size.

 

 

 

6.      Pada bahagian Modify: Change Font Size panel Custom Animation, tetapkan :

 
 


Start : After Previous

Font Size : Huge (400%)

Speed : Fast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Klik butang Play,  untuk melihat hasil animasi yang telah dimasukkan.

 

 

8.      Klik pada grafik mapleleaf-white.gif untuk mengaktifkannya dan tetapkan animasi seperti berikut :

 
 


Effect : EntranceFly In

Start : After Previous

Direction : From Left

Speed : Fast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Tetapkan animasi bagi grafik mapleleaf-black.gif seperti berikut :

 

Effect : EntranceFly In

Start : After Previous

Direction : From Right

Speed : Fast

 

 

 

Anda boleh meneroka bentuk-bentuk animasi lain yang bersesuaian dengan objek yang dimasukkan ke dalam sesuatu slide.

 

 

10.  Klik butang Slide Show    untuk melihat paparan slide.

 

 

11.  Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

11. Close fail Photosynthesis.ppt.

 

 


Aktiviti 12 :   Slide Transition

 

Slide transition mengawal pergerakan persembahan dari satu slide ke slide seterusnya.  Aktiviti ini akan membimbing anda mengubah transition dari perlu klik tetikus kepada pergerakan persembahan slide yang berlaku secara automatik.

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik pada ikon Slide 1 pada task pane Slides.

 

 

3.      Klik Slide Show di Menu Bar dan pilih Slide Transition.

 

Panel Slide Transition dipaparkan pada sebelah kanan window.

 

 

4.      Buat penetapan pada task pane Slide Transition seperti rajah berikut:

 

           

 

 

5.      Klik butang Apply to All Slides  .

 

 

6.       Klik butang Slide Show    untuk melihat paparan slide.

 

7.      Jika perlu, ubah suai masa transition bagai setiap slide dengan menetapkan masa pada ruang yang disediakan di Advance slide pada task pane Slide Transition mengikut kesesuaian persembahan.

 

 

8.      Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

9.      Close fail Photosynthesis.ppt.


Aktiviti 13:    Memasukkan Audio

 

Aktiviti ini akan membimbing anda memasukkan bunyi latar yang bermula dari awal  persembahan.

 

 

1.      Buka fail Photosynthesis.ppt.

 

 

2.      Klik pada ikon Slide 1 pada task pane Slides.

 

 

3.      Klik Insert di Menu Bar, klik Movies and Sounds dan pilih Sound from File….

 

 

 

Dialog box Insert Sound dipaparkan.

 

 

 

4.      Pilih fail SATUMASA.wav dari subfolder audio dalam folder Persembahan yang dibina dalam Aktiviti 1.

 

 

5.      Klik butang OK.

 

Dialog box berikut dipaparkan.

 

 

 

 

6.      Klik butang Automatically supaya bunyi akan dimainkan secara automatik apabila persembahan dijalankan.

 

Ikon sound   dipaparkan dalam Slide 1.

 

 

 

7.      Klik Slide Show di Menu Bar dan klik Custom Animation.

 

Senarai animasi dalam Slide 1 ditunjukkan dalam paparan panel Custom Animation di sebelah kanan window seperti rajah berikut.

 

 

 

8.      Klik pada animasi sound  .

 

Anak panah ke bawah kelihatan di sebelah kanan nama animasi audio .

 


 

9.      Klik simbol   pada animasi audio dan klik Effect Option.

 

 

 

Dialog box Play Sound dipaparkan.

 

 

10.

Klik tab Effect dan tetapkan sound effect seperti dalam rajah berikut :

 

 


 

 

11. Klik tab Timing dan tetapkan tempoh muzik dimainkan seperti berikut :

 

 

 

12. Klik tab Sound Settings dan tetapkan seperti rajah berikut :

 

 

 

13.  Klik butang OK.

 

14. Pada bahagian Modify Play di panel Custom Animation, klik anak panah  Re-Order       beberapa kali supaya kesan muzik ditempatkan pada permulaan senarai animasi seperti rajah berikut:

 

 

 

 

1.      Klik butang Slide Show  untuk melihat hasil persembahan.

 

 

2.      Save fail Photosynthesis.ppt.

 

 

3.      Close fail Photosynthesis.ppt

 

 

4.      Exit dari Microsoft PowerPoint 2003.